១០០គំនិតសម្រាប់ទីផ្សារ

$3.00

១០០គំនិតសម្រាប់ទីផ្សារ ទីផ្សារផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័ស គូប្រជែងក៏ខំរកគំនិតថ្មីៗ ដើម្បី ដណ្ដើមយកអតិថជនពីអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ។ ដូចនេះ​អ្នកត្រូវតែឆ្ពោះទៅ មុខជានិច្ច។ សៀវភៅមួយក្បាលនេះនឹងមាន១០០គំនិត ដើម្បី ជួយអ្នកហើយសុទ្ធតែជាគំនិតល្អៗ ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការ សាកល្បងរួចមកហើយ ។​

-តើអ្នកដឹងពីវិធីប្រើរង្វាន់ ដើម្បីពង្រីកទីផ្សារដែលជួយបង្កើនកម្រិតការលក់ បានយ៉ាងពិតប្រាកដដែរឬទេ?

-តើអ្នកមាន Brand ដែលគួរអោយទាក់ទាញដែរឬទេ?

-តើអ្នកមានវិធីបញ្ចៀសក្រុមអតិថិជនប្រភេទនេះពីចម្ងាយឬទរ?

 

Categories: , ,