សិល្ប៍វិធីក្នុងការនិយាយ

$3.25

         សិល្ប៍វិធីក្នុងការនិយាយគឺជាសៀវភៅដែលជួយហ្វឹកហាត់ការសន្ទនារបស់អ្នកឲ្យកាន់តែប្រសើរដើម្បីជាគន្លឹះក្នុងការទម្លុះទម្លាយឧបសគ្គក្នុងការចរចា។ លើសពីនោះក៏បង្កើនចំណងមេត្រី មិត្តភាព ក្តីស្រលាញ់ តាមរយះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្តីផ្សេងៗ។