សិល្បៈចងមិត្តបន្ទន់ចិត្តអ្នកដទៃ

$7.00

សិល្បៈចងមិត្តបន្ទន់ចិត្តអ្នកដទៃនឹងជួយអ្នកក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃ ដែលវាគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ជាពិសេស បើអ្នកជាអ្នកជំនួញ…ពិតណាស់ អ្នកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់សូម្បីមេផ្ទះ វិស្វករ ឬជាអ្វីក៏ដោយ…។