វិធីសាស្ត្រនៃការសម្រេចចិត្ត

$4.00

វិធីសាស្ត្រនៃការសម្រេចចិត្តគឺជាសៀវភៅដែលបង្ហាញពីសមត្ថភាពគិត និងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់គ្នា ជាពិសេសបណ្តាអាជីវករ អ្នកវិនិយោគ ចាំបាច់ត្រូវតែគិតគូរឲ្យបានល្អិតល្អន់ដើម្បីទម្លុះទម្លាយឆ្លាក់ច្នៃជីវិតឲ្យមានសេចក្តីសុខ។