វិធីសាស្ត្រទាក់ទាញចិត្តមនុស្ស

$2.00

វិធីសាស្ត្រទាក់ទាញចិត្តមនុស្សពិតជាអាចនាំយកទៅប្រតិបត្តិចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយងាយ និងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្តហើយកូនសៀវភៅនេះ រួមមាននូវគំរូសម្រាប់ធ្វើពិសោធខ្លួនឯង គំរូពីជីវិតពិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់ និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។