វិធីប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញ

$1.90

 វិធីប្រើសំណេរក្នុងការងារជំនួញពិតជាអាចនាំទៅប្រតិបត្តចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយងាយនិងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្ត ហើយកូនសៀវភៅនេះក៏រួមមាននូវគំរូសម្រាប់ពិសោធខ្លួនឯង និងគំរូពីជីវិតពិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។