រាប់ពីលេខសូន្យឡើងទៅលេខមួយ

$5.00

      រាប់ពីលេខសូន្យឡើងទៅលេខមួយគឺជាសៀវភៅដែលបានបង្ហើបពីភាពអាថ៍កំបាំង និងណែនាំពីរបៀបក្នុងការបង្កើតជំនួញដែលចាប់ផ្តើមពី០ទៅ១ដែលនឹងផ្តល់ផលតបស្នងយ៉ាងល្អប្រពៃដល់អ្នក រហូតដល់ដប់ ឬដល់មួយរយឆ្នាំដោយមិនបាច់ប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកណាឡើយ។