យុទ្ធសាស្រ្តមហាសមុទ្រពណ៏ខៀវ

$8.00

យុទ្ធសាស្រ្តមហាសមុទ្រពណ៏ខៀវ សៀវភៅមួយក្យាលកែសម្រួល និងបន្ថែមអត្ថបទថ្មីៗចូលឈាមគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ក្នុងមហាសមុទ្រពណ៏ក្រហមនិងរកលុយបានគ្មានដែនកំណត់ដោយមិនចាំបាច់ត្រូវប្រកួតប្រជែងតទៀត ។​អ្វីដែលយើងអាចបែងចែករវាងអ្នកឈ្នះ និង អ្នកចាញ់ក្នុងការបង្កើតមហាសមុទ្រពណ៌ខៀវ គឺវិធីគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រ។ ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលជាប់ក្នុងមហាសមុទ្រពណ៌ក្រហមតែងតែប្រើវិធីដដែលៗ ដើម្បីព្យាយាមយកឈ្នះគូប្រកួតប្រជែងដោយការការពារតំណែងរបស់ខ្លួនក្រោមច្បាប់របស់ឧស្សាហកម្មណាមួយ។