មាគ៌ាបុគ្គលឆ្នើម

$3.20

 មាគ៌ាបុគ្គលឆ្នើមជាសៀវភៅដែលបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិទាំង២០គួបផ្សំដោយបទពិសោធពីអតីតរបស់បុគ្គលសំខាន់ពីគ្រប់ទិសទីលើពិភពលោក ដែលនាំយកមកឲ្យអ្នកបានប្រៀបធៀបនិងអាចដឹងបានថា តើយើងមានគុណសម្បត្តិទាំងនោះខ្លះដែរឬទេ?និងប្រសិនបើមានហើយ សួរថាតើយើងប្រើប្រាស់វាបានត្រឹមត្រូវហើយឬនៅ? តើត្រូវប្រើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យសម្រេចជោគជ័យក្នុងជីវិត ហើយក្លាយជាបុគ្គលមានតម្លៃក្នុងស្ថាប័ន?