ត្រឹមតែពូកែមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ

$4.50

នាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ យើងតែងដឹងឮជាប្រចាំថា គ្រប់វិស័យផ្សេងៗសុទ្ធតែទាមទារចង់បានមនុស្សមានសម្បទា​​ មានសមត្ថភាព។​

បុគ្គលប្រភេទនេះអាចគិតនិងដោះស្រាយបញ្ហាឬចាត់ចែងស្ថានការណ៏ផ្សេងៗបានដោយងាយស្រួល។ សម្រាប់ពួកគេទាំងនោះ រឿង

លំបាកក៏នឹងក្លាយជាងាយស្រួល តែតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងសួរថា តើយើងពិតជាចាំបាច់ត្រូវការបុគ្គលប្រភេទនេះមែនឬ? ហើយថា

តើបុគ្គលប្រភេទនេះគួរតែទទួលជោគជ័យគ្រប់ៗគ្នាពិតមែនឬ?