ឈុត វិនិយោគិនជោគជ័យ

$36.00

ឈុតវិនិយោគិនជោគជ័យផ្តល់ជាគំនិតនិង​ចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ដើមទុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងស្របទៅតាមកាលៈទេសៈក្នុងការវិនិយោគ ។

📘 រាយឈ្មោះសៀវភៅក្នុងឈុតនេះ៖

👉ฺ Millionaire Real Estate Agent

👉ฺ A Random Walk Down Wallstreet

👉ฺ The Little Book of Common Sense Investing

👉ฺ Don’t Sweat Small Stuff

👉ฺ When Genius Failed

#online #bookstore #books #bookworm #business