ច្បាប់អមតៈ21មាត្រាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំ

$6.25

         ​ច្បាប់អមតៈ21មាត្រាសម្រាប់អ្នកដឹកនាំជាសៀវភៅដែលស័ក្តិសមសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបំណងប្រាថ្នារៀនសូត្រ និងបង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីភាពមានប្រសិទ្ធផលនៅគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងជីវិតហើយថែមទាំងមានផលល្អចំពោះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួន ក្រុមការងារ និងអង្គភាព។