ចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់

$3.75

ចិត្តសាស្ត្រនៃការលក់គឺជាសៀវភៅដែលបង្ហាញពីគន្លឹះនៃការលក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកងាយយល់នឹងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានភ្លាមៗ មិនតែប៉ុនណោះថែមទាំងបង្កើនអត្រាការលក់ឲ្យកាន់តែច្រើន ឆាប់រហ័ស និងកាន់តែងាយស្រួលរហូតដ៏នឹកស្មានមិនដល់។